Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
* Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve dikkatine sunmak.

* Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

* Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile bu katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek. SDP:

* İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

* Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

* İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak.

* Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak.

* Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama işlemlerini takip etmek.

* İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek.

* Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer temsilcilerle alakalı işlemleri yürütmek.

* Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.

* 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin işlemleri yürütmek.

* Teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek.

* TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

* Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.