Tasfiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
* Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satış işlemlerini yürütmek.

* İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek.

* Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.

*Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek.

*Tasfiye İşletme Müdürlüklerince hazırlanan ihale onay dosyalarına ilişkin işlemleri yürütmek.

* Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

*İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçları ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne göndermek.

*Satış sonuçları ve performans hedeflerine ilişkin raporları hazırlamak.

* Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak.

*İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek.

* İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak taşınır mal ve hizmet alımları ile bina, küçük onarım ve yatırım programı kapsamında yapılacak yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek.

* Kesin hesap cetvellerini düzenlemek.

*Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

*Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama evrakının ön mali kontrolünü yapmak.

* Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca ihaleden yasaklanması gerekenlere ilişkin İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Tablosunu düzenlemek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.